رویدادهای بیشاپور

24 شهریور 1310 روز ثبت مجموعه بیشاپور به شماره ثبت 24 در فهرست آثار ملی ایران

 

15 دی 1310 روز ثبت نقش برجسته های تنگ چوگان به شماره ثبت 158 در فهرست آثار ملی ایران

 

15 دی 1310 روز ثبت مجسمه شاپور اول به شماره ثبت 159 در فهرست آثار ملی ایران

 

22 فروردین 1356 روز ثبت آثار باستانی قریه سید حسین به شماره ثبت 1366 در فهرست آثار ملی ایران

 

11 دی 1380 روز ثبت نقش برجسته تنگ قندیل به شماره ثبت 4539 در فهرست آثار ملی ایران
 

 

11 شهریور 1382 روز ثبت غار چشمه ساسان  به شماره ثبت 9826 در فهرست آثار ملی ایران

 

22 مرداد 1384 روز ثبت گورهای سنگی تنگ ناری به شماره ثبت 13321 در فهرست آثار ملی ایران

 

23 بهمن 1385 روز ثبت تل پنج محل به شماره ثبت 1724 در فهرست آثار ملی ایران

 

9تیر ماه 1397برابر با 30  2018june     روز ثبت جهانی مجموعه طبیعی - تاریخی بیشاپور به شماره ثبت 1568 در فهرست آثار جهانی یونسکو