نخستین و در واقع یکی از آغازین سنگ‌نگاره‌های شاپور یکم، در کرانه چپ رودخانه شاپور و بر صخره‌های این بخش از تنگ چوگان تراشیده شده و ترکیبی از صحنه دیهیم بخشی و پیروزی را نشان می‌دهد. در این سنگ‌نگاره شاه و اهورامزدا هر دو به صورت سوار بر اسب و روبه‌روی هم نشان داده شده‌اند. شاه، دیهیم کیانی را از اهورمزدا گرفته و یا آن را لمس می‌کند. در زیر پاهای اسب اهورا مزدا، اهریمن به صورت درازکش افتاده است و در زیر پاهای اسب شاپور هم، گوردیان سوم، امپراتور شکست خورده و کشته شده رومی دیده می‌شود. روبه‌روی اسب شاپور فیلیپ عرب دیگر امپراتور رومی زانو زده و با حالت التماس به شاپور تصویر شده است. این واقعیت که والرین، دیگر امپراتور روم که او نیز به وسیله شاپور در هم شکسته و اسیر گردید در این نقش برجسته دیده نمی‌شود، نشانگر این است که این سنگ­نگاره پیش از شکست والرین که در سال 260 رخ داد، ایجاد شده است.