این سنگ نگاره در صخره­های کرانه راست رودخانه شاپور تراشیده شده و موضوع آن دریافت فر ایزدی یا حلقه شهریاری توسط بهرام یکم (271-274م) از اهورامزدا است. در این سنگ نگاره، اهورامزدا  سوار بر اسب در سمت چپ تصویر( از نگاه بیننده) دیده می­شود در حالی که تاج کنگره داری بر سر دارد و با دست حلقه شهریاری را به سمت بهرام گرفته است. در سمت راست تصویر نیز بهرام یکم سوار بر اسب زیبایی نشان داده شده است. او تاجی بر سر دارد که دارای چندین تیغه پرتومانند است و  همچنین بر خلاف اهورا مزدا مسلح به شمشیر بلندی بر کمر است. ساز و برگ هر دو اسب اهورا مزدا و بهرام همانند یکدیگر است.  این نقش یکی از زیباترین نقش برجسته زمان ساسانی به شمار می‌آید. تراش سنگ نگاره بسیار با تناسب و هنرمندانه بوده و چین و چروک‌ها و حرکت لباس و دیگر جزییات آن ( حتی رگهای روی پای اسب) بسیار زیبا نشان داده شده‌اند. نوشته ای پهلوی بر روی نقش بهرام دیده میشود که در اصل اینگونه بوده است " این تصویر ستایشگر مزدا، بهرام شاه شاهان ایران و غیر ایران است" . با این حال نخستین بار، ارنست هرتسفلد ، باستانشناس آلمانی متوجه گردید که در زمان حکومت نرسه( 302-293 م )، به دلیل اختلافات خانوادگی نرسه و بهرام بر سر جانشینی پدرشان، شاپور یکم،  نام بهرام از نوشته زدوده و نام نرسه به جای او نوشته شده است.