سومین سنگ‌نگاره پیروزی شاپور یکم بر امپراتوران روم، در سمت راست رودخانه شاپور کنده شده است و همانند سنگ‌نگاره شماره دوم (در کرانه سمت چپ رودخانه) صحنه‌های پیروزی شاپور بر امپراتوران رومی را به تصویر کشیده است.

این سنگ‌نگاره در سطحی تقریبا مربع شکل و منحنی در سینه کوه کنده شده است و در آن بیش از صد نفر نقش شده‌اند. پیکر سواره شاپور یکم در مرکز صحنه حک شده است و فرشته پیروزی به او فره ایزدی- که همان روبان مخصوص شاهی است- هدیه می‌کند. میان پاهای اسب شاپور اول، جسد بی‌جان گردیانوس سوم افتاده است و در جلوی اسب شاه، دیگر امپراتور روم، فیلیپ عرب زانو زده، با حالتی ملتمس و متضرع پیشنهاد صلح می‌کند. شاپور در حالی که سوار بر اسب است، دست والرین را به عنوان اسیر در دست دارد. مقابل شاپور و کنار فیلیپ عرب دو نفر ایستاده‌اند. یکی از آنها کلاه بلند ایرانی بر سر دارد و دیگری، که ملبس به قبای رومی است، حلقه پیروزی را به شاه تقدیم می‌کند. سمت راست صحنه یاد شده، سرداران ایرانی و افراد گارد شاهی در پنج صف سواره نقش شده‌اند. مقابل آنها و سمت چپ صحنه، رومیان نیز در پنج صف سواره قرار گرفته و هدایایی چون فیل و اسب و ظروفی مانند طشت، جام، کوزه، قدح، پرچم و اشیاء دیگر، و حتی ارابه جنگی، که همه جزو غنایم است، پیشکش می‌کنند. بالای همین تصاویر، کسانی دیده می‌شوند که احتمالا سکه‌های زر و سیم و تاج و دو شیر با خود می‌آورند. در نقش یاد شده، سرداران ایرانی همه سواره‌اند و تعداد آنها به هفتاد و یک نفر می‌رسد. متاسفانه، جریان آب تا مدت‌های طولانی از کنار و روی برخی از نخستین ردیف نقوش از پایین، عبور می‌کرده و تمامی سرهای تصویر شده در این ردیف را از بین برده است.