در سال 1357 در بخش شرقی جبهه شمالی حیاط بنای یادبود حمامی با طرح و پلان هشت گوش شناسایی شد که می توانست نقش موثر در مورد نحوه ارتباط با خانه سازی حوزه غربی شهر داشته است. دسترسی به این بنا از بر غربی خیابان اصلی بوده است و هشتی آن دارای سه درگاه بوده است.

شکل کلی این بنا از ترکیب سه هشت وجهی با مساحت 100 متر میباشد، کوره پوشش های گردش هوای گرم در زیر گرمخانه که شاخصه شناسایی کارآیی این بنا می باشد هنوز قابل مشاهده است. آب مورد نیاز گرمخانه از شمال شرقی حیاط بنای یادبود تامین می شد. تون یا آتشخانه آن در ضلع شرقی ایوان شمالی حیاط بوده است. و تنپوشه های سفالین انتقال آب در حمام وجود دارد. عمده مصالح به کار رفته در حمام سنگ و گچ می باشد که اندود داخلی حمام آمود ساروج می باشد.