لیست و مشخصات مهمانخانه ها

نام نشانی شماره تلفن
مهمانپذیر مهر کازرون- خیابان شهدای شمالی 07142223244
مهمانپذیر اسلامی کازرون- خیابان امام خمینی 07142222499
رستوران عدالت محور شیراز قائمیه- تنگ ابوالحیات 07142439056
رستوران ملت محور شیراز قائمیه- روستای پاپون 07142430569
رستوران امید محور شیراز بوشهر- روستای برج سوخته  
رستوران کلبه دوستان محور شیراز قائمیه- روستای پاپون